Systemy logistyczne

OPIS

Funkcjonowanie firmy, a w szczególności sprawne działanie strefy magazynowej, w głównej mierze zależy od wybranych systemów logistycznych. To dzięki nim możliwy jest błyskawiczny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa nawet na dużej przestrzeni, a także logiczne zarządzanie procesami od chwili dotarcia towaru na magazyn, aż do czasu jego opuszczenia. Systemy logistyczne przedsiębiorstwa to dzisiaj oczywisty element, warunkujący działanie poszczególnych sektorów jako spójnej całości. Jednak jaką oficjalną definicję podają podręczniki i jak można w prosty sposób przełożyć ją na realną firmę?

System logistyczny – definicja

Według źródeł traktujących o nowoczesnych systemach logistycznych, definicja mówi o zorganizowanej strukturze, składającej się z kilku podzespołów, odpowiedzialnych za zarządzanie najważniejszymi procesami w firmie. Najistotniejsza w systemach logistycznych jest ścisła korelacja i komunikacja pomiędzy nimi. System logistyczny przedsiębiorstwa opiera się na takich działach jak produkcja, magazynowanie, dystrybucja oraz klient. Można z tego uproszczonego podziału wyodrębnić pomniejsze elementy systemu logistycznego. Najczęściej wyodrębniane elementy systemu logistycznego Dla ułatwienia i dokładniejszego usystematyzowania informacji na temat systemów logistycznych w literaturze fachowej często wprowadza się dodatkowe podziały. Najczęściej wyróżnianymi podsystemami systemu logistycznego jest zarządzanie zaopatrzeniem i produkcją, ale też zarządzanie stricte magazynem, w tym zapasami oraz przepływem materiałów, zarządzanie transportem i logistyką, zamówieniami, pakowaniem, wysyłką oraz samą komunikacją. Drugi podział wyodrębnia nieco inne elementy systemów logistycznych. Aby idea systemu logistycznego mogła zadziałać zgodnie z ustaloną koncepcją, konieczne jest zestawienie informacji oraz materialnych części tych systemów. Do fizycznych komponentów zalicza się infrastrukturę, czyli budynki oraz sieć komunikacyjną w postaci dróg wewnętrznych i urządzenia, za pomocą których wszystkie procesy są obsługiwane, czyli urządzenia i maszyny magazynowe, jak wózki widłowe, urządzenia transportowe, tak zwane manipulacyjne oraz pomocnicze.

Systemy logistyczne – rodzaje

W zarządzaniu łańcuchem dostaw wyodrębnia się trzy podstawowe systemy logistyczne – rodzaje te zostały nazwane zgodnie z ich cechami charakterystycznymi: jedno- i wielostopniowe oraz kombinowane. Systemy jednostopniowe określają sytuacje, w których towar przechodzi z punktu nadania bezpośrednio do punktu odbioru, z którego dystrybuowany jest do niejednego odbiorcy. W przypadku wielostopniowego systemu logistycznego przedsiębiorstwa towary spływają do punktu pośredniego – przynajmniej jednego, może być nim na przykład magazyn, punkt przeładunkowy czy dystrybucyjny, skąd są wspólnie transportowane do ostatecznego miejsca przeznaczenia, czyli punktu odbioru. System kombinowany zakłada przeprowadzanie jednych i drugich operacji obok siebie, w zależności do aktualnych potrzeb. W literaturze fachowej można znaleźć jeszcze inne informacje o systemach logistycznych i rodzajach tych systemów. Znacznie prostszym podziałem jest wyodrębnienie narzędzi odpowiedzialnych za kwestie funkcjonalne i fazowe. Pierwsze z nich związane są z obsługą i realizacją zamówień, magazynem, organizacją opakowań czy transportem; drugie – z logistyką poszczególnych działów, na przykład dystrybucji, produkcji czy zaopatrzenia.

4 sprawdzone systemy logistyczne przedsiębiorstwa

Bazą do zarządzania przedsiębiorstwem jest posługiwanie się odpowiednio skrojonymi systemami logistycznymi. Wśród najczęściej wybieranych można wskazać przynajmniej cztery, składające się na fundament operacyjny każdego przedsiębiorstwa. Na pierwszym miejscu stawiany jest zawsze system WMS, odpowiedzialny za warehouse management software, czyli zarządzanie zasobami magazynowymi. Konstrukcja informatyczna tego systemu pozwala na zarządzanie: przyjęciami magazynowymi, stałą kontrolą stanu magazynowego i jego zaopatrzeniem, lokalizacją towarów oraz wysyłką. Każdy z tych podpunktów posiada odpowiednie rozwinięcie i rozbudowę o niezbędne, dodatkowe opcje, dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Kolejnym ważnym systemem logistycznym przedsiębiorstwa jest computerised maintenance management system, czyli skomputeryzowany system do spraw utrzymania ruchu. Stosowany jest w zakładach produkcyjnych i dotyczy infrastruktury oraz wyposażenia, szczególnie w zakresie kategoryzacji, inwentaryzacji oraz utrzymania ich w nienagannym stanie technicznym. W tym celu system przypomina o planowanych przeglądach, pracach serwisowych oraz konserwacyjnych, pozwala również swobodnie poruszać się wśród zmagazynowanych części zamiennych do użytkowanego sprzętu. Na posiadanie tego systemu logistycznego szczególny nacisk kładą duże przedsiębiorstwa, dla których każdy przestój w produkcji oznacza ogromne straty i kary finansowe za niedotrzymanie terminów dostaw. Kolejnym z powszechnie wykorzystywanych systemów logistycznych przedsiębiorstwa jest YMS, czyli yard management system, odpowiedzialny za organizację przestrzeni składowania. Nie chodzi tu o sam magazyn i jego zasoby, ale o kontrolę osób mających styczność z towarem. Program rejestruje dane personalne wizytatora, czas oraz cel jego pobytu, wskazuje również wszystkie miejsca w magazynie, do jakich został podczas wizyty dopuszczony. Ostatnim systemem jest narzędzie odpowiedzialne za zarządzanie transportem, czyli TMS, od angielskiego transport management system. To właśnie to narzędzie usprawnia proces przepływu towaru i wysyłki do odbiorców docelowych lub kolejnych pośredników. W systemie można znaleźć rejestr wydanych i przyjętych transportów, można też między innymi porównać dokumenty wysyłkowe ze stanem faktycznym, czyli towarem znajdującym się już na samochodach.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL