Projektowanie magazynu

ZAKRES

2PLOG tworzy projekty magazynów, które maksymalizują pojemność i wykorzystują pełny potencjał obiektu celem realizacji działań logistycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Tworzymy projekt, który zawiera nie tylko szczegółowy fizyczny układ, ale także swego rodzaju przewodnik, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie powierzchni. Każdy zoptymalizowany projekt i układ centrum dystrybucyjnego/magazynu, który przygotowujemy jest dostosowany do Twoich konkretnych potrzeb. Nasi doświadczeni konsultanci magazynowi zaprojektowali i wdrożyli magazyny/centra dystrybucyjne dla wielu setek klientów z praktycznie każdej branży. Pomożemy Ci zoptymalizować bieżącą działalność lub stworzyć wydajny projekt nowego magazynu/centrum dystrybucyjnego.


CELE

 • MaksymalIzacja pojemności
 • Poprawa produktywności
 • Minimalizacja inwestycji kapitałowych (o ile nie określono inaczej)
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • Stworzenie elastycznego rozwiązania
 • Optymalizacja przepływów produktów

PRODUKTY

Każdy projekt jest inny, ale pięć głównych typowych rezultatów to:

 1. Najlepsze praktyki

Audyt bieżących procesów w porównaniu z naszymi najlepszymi praktykami w łańcuchu dostaw.

 1. Koncepcje układu

Ocena 2-4 różnych układów koncepcyjnych i rozwiązań.

 1. Szczegółowy układ

Szczegółowy układ dla wybranego projektu koncepcyjnego.

 1. Plan praktyczny

Praktyczny plan wdrożenia w formacie wykresu Gantta.

 1. Instrukcja obsługi

Dokumentacja procesów i przepływów pracy.


OPIS

W procesie zarządzania łańcuchem dostaw kluczowym elementem jest stworzenie projektu magazynu, który w pełni będzie zaspokajać potrzeby logistyczne firmy i ułatwiać dalszą dystrybucję. Do stworzenia optymalnego miejsca na składowanie towaru nie wystarczy znalezienie hali i ludzi, którzy się nią zajmą. To kwestia wymagająca wcześniejszych analiz i badań rynkowych, a także dostosowania metody postępowania do konkretnego przypadku.

Co jest ważne w projektowaniu magazynu?

Najważniejsze jest elastyczne podejście do każdego z Państwa oraz do indywidualnych potrzeb firmy. Te ostatnie będą różne nawet w obrębie tej samej branży, ponieważ na sposób zagospodarowania przestrzeni magazynowej będzie mieć wpływ wielkość zakładu, rodzaj produkowanych towarów, a także popyt na wytwarzane dobra czy ścieżki dystrybucji i zakres ich zasięgu. Właśnie dlatego 2PLOG tworzy projekty magazynów od podstaw – wierzymy, że optymalne zaprojektowanie magazynu w logistyce będzie się automatycznie przekładać nie tylko na sprawność obsługi klienta, ale i na wprost proporcjonalne zwiększanie ilości realizowanych zamówień.

Zasady projektowania magazynu

Istnieje kilka podstawowych zasad projektowania magazynu, które należy traktować jak wyznacznik dla całego przedsięwzięcia. Projekt magazynu musi uwzględniać przede wszystkim jego funkcję, którą jest składowanie towarów w odpowiednich warunkach, pozwalających im zachować swoje pierwotne właściwości. Układ magazynu powinien pozwalać na bezpieczne i szybkie odnalezienie skatalogowanych produktów i przeniesienie ich w miejsce odbioru czy wysyłki. Niezbędne jest też zapewnienie środków oraz narzędzi umożliwiających składowanie i kierowanie pracami na jego terenie. Wszystkie zasady projektowania magazynu, o jakich można przeczytać w odniesieniu do zarządzania łańcuchem dostaw, sprowadzają się do optymalizacji tego procesu. Chodzi tu o zminimalizowanie kosztów eksploatacji przy maksymalizacji wydajności. Aby tego dokonać, zasady projektowania magazynu muszą obejmować zasięgiem wypracowanie odpowiedniego poziomu obsługi klienta – kluczowej sprawy przy nawiązywaniu nowych kontaktów i utrzymywaniu relacji ze stałymi klientami – jednocześnie dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa zatrudnionej kadry oraz komfortu jej pracy. Wszystkie wdrażane procesy oraz rozwiązania, w tym również zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, ma służyć szybkiemu i sprawnemu realizowaniu zleconych zadań.

Etapy projektowania magazynu

Punktem wyjściowym dla projektowania magazynu i logistyki jest określenie potrzeb i nadania kierunku rozwojowi firmy. Konieczne jest ustalenie, czy firma ma w zamiarze rozszerzać swoją działalność na inne rynki, w tym rynki zagraniczne, czy i w jaki sposób zwiększy się popyt na oferowane towary – to wszystko będzie miało ogromny wpływ na sposób ukształtowania przestrzeni magazynowej i dopasowanie odpowiednich narzędzi do sprawnego funkcjonowania w niej pracownikom. Kolejnym etapem jest rzetelny i szczegółowy audyt, polegający głównie na zapoznaniu się ze strukturą i sposobem działania firmy oraz na rozmowach z pracownikami i kadrą zarządzającą. Na tej podstawie można przygotować wstępne założenia, a także pierwsze szkice tego, jak powinna zostać zagospodarowana przestrzeń magazynowa. Po zakończeniu audytu i sporządzeniu raportu można przystąpić do konkretów, czyli pierwszych szkiców – hali bądź budynku oraz rekomendowanego układu magazynu. Projektowanie magazynu krok po kroku wymaga precyzyjnych danych odnoszących się do wielkości obiektu, kształtu, a nawet posadowienia na planie sytuacyjnym działki inwestycyjnej, przeznaczonej pod zabudowę. W szkicu warto uwzględnić chęć rozbudowy nieruchomości w miarę poszerzania się struktur firmy. Nie można zapominać o takich kwestiach jak ilość i szerokość bram wjazdowych oraz odpowiadających im ramp do załadunków i rozładunków towarów. W projektowaniu magazynu bardzo istotny jest sam jego układ i wydzielenie poszczególnych stref w taki sposób, aby komunikacja pomiędzy nimi była spójna, logiczna i gwarantowała błyskawiczny przepływ informacji, a w razie potrzeby możliwość udzielenia wsparcia na dowolnym etapie realizacji zamówienia. Rzetelne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej wymaga uzupełnienia w postaci zaprojektowania procesów. Ten etap projektowania magazynu najłatwiej przeprowadza się, wykonując symulacje poszczególnych akcji z udziałem pracowników zajmujących się na co dzień właśnie tymi określonymi zadaniami. To najskuteczniejsza metoda dopasowania nie tylko narzędzi, ale również systemów do rodzajów operacji magazynowych. Kolejnymi zadaniami jest wybranie wyposażenia magazynu, począwszy od regałów i półek, skończywszy na infrastrukturze biurowej. Poza układem magazynu to właśnie wyposażenie będzie mieć wpływ na funkcjonalność wnętrza, wygodę pracowników, ich komfort psychiczny oraz na kwestie estetyczne. Ilość i rodzaj wyposażenia powinna wynikać zawsze z dokładnej analizy zebranych informacji.

Czego nie może zabraknąć w projekcie magazynu?

Sama techniczna strona projektu magazynu musi obejmować podstawowe strefy, wyodrębniane w przypadku każdego magazynu, niezależnie od jego wielkości. Aby można mówić o sprawnie działającym magazynie, należy uwzględnić w nim pięć podstawowych stref i odpowiednio ulokować je w przestrzeni magazynowej. Należy skupić się głównie na strefie załadunkowej oraz rozładunkowej i zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsca dla samochodów ciężarowych, szczególnie jeśli transport towaru dotyczy transportu drogowego pojazdami ciężarowymi typu TIR o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Ważne jest wyodrębnienie i odpowiednie zagospodarowanie strefy przyjmowania zamówień oraz ich kompletacji. Trzecią wydzieloną zoną powinna być strefa samego magazynowania, podzielona w sposób logiczny i funkcjonalny. Ostatnim sektorem, składającym się na organizm, jakim jest układ magazynu, jest strefa wysyłki.

Popularne rodzaje układów w przestrzeni magazynowej

Z czysto funkcjonalnego punktu widzenia najlepiej sprawdzają się trzy rodzaje układów magazynowych. Według Katarzyny Grzybowskiej, autorki podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem, jedną z lepiej funkcjonujących opcji, ale wymagających posiadania sporej działki, jest układ przelotowy, w którym strefa załadunkowa i rozładunkowa znajdują się w dwóch przeciwległych częściach budynku. Taki układ pozwala na szybki przepływ towaru bez wprowadzania organizacyjnego chaosu. Drugą chętnie stosowaną opcją jest układ kątowy. Charakteryzuje się rozlokowaniem stref rozładunkowych i załadunkowych w sąsiadujących ze sobą kątach budynku, dzięki czemu również możliwe jest logiczne wydzielenie reszty stref oraz zapewnienie odpowiedniej szybkości przepływu towarów o niejednorodnej masie i różnorodnych gabarytach. Ostatnim układem magazynowym, jaki często się spotyka w nowoczesnych halach, jest tak zwany układ workowy. Zakładają „wrzucenie wszystkiego do jednego worka”, czyli umieszczenie jednej i drugiej strefy obok siebie, przy tej samej ścianie. Dzięki temu towar znajdujący się blisko ramp może być błyskawicznie załadowany, zwiększając ilość przepływających przez strefę załadunkową samochodów.

Układ magazynu a układ towarów

Ostatnią kwestią, jaką porusza profesjonalne projektowanie magazynu krok po kroku, jest rozplanowanie ułożenia towaru na półkach. Według stosowanych najczęściej metod można założyć, że każdy produkt ma przypisane na stałe swoje miejsce, niezależnie od popytu na niego. Taki układ pozwala na błyskawiczną identyfikację i łatwe wdrożenie w system nowych pracowników. Jeśli magazyn jest dobrze zarządzany pod względem informatycznym i posiada odpowiednio skonstruowany i rozbudowany system, możliwe jest maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni dzięki składowaniu towaru wszędzie tam, gdzie jest wolna przestrzeń i jego odpowiedniemu katalogowaniu. Trzeci popularny układ magazynu pozwala na przyspieszenie załadunków, a to dzięki umieszczeniu towarów odpowiedzialnych za największą rotację maksymalnie blisko stref załadunkowych.

Miara Sukcesu

Sukcesu Klienta to sukces 2PLOG. Może się to wydawać banalne, ale przy odpowiedniej motywacji, celu i wzajemnym zrozumieniu jest osiągalne. Firma 2PLOG byłaby zainteresowana stworzeniem szeroko opisanego studium przypadku w odniesieniu do pomyślnie uzyskanych wyników podczas realizacji planu strategicznego. Może to być interesujące dla stron w zakresie marketingu i promocji marki.

Okres Gwarancyjny

2PLOG zrealizuje powierzone jej zadania w oparciu o informacje i rozwiązania reprezentujące aktualny stan wiedzy. W przypadku jakichkolwiek różnic lub nieprawidłowości w przygotowanej przez nas dokumentacji zobowiązujemy się do jej bezpłatnego uzupełnienia lub wprowadzenia zmian. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu przekazania końcowego raportu z projektu i trwa 12 miesięcy od tego momentu. Z wyjątkiem wyżej opisanych uzupełnień lub zmian, inne zmiany lub usługi są wyłączone z zakresu umowy.

Dźwignia Wartości

Jest to oczekiwanie Klienta jeżeli można ją zdefiniować lub określić.. Zwykle jest szacowana na podstawie przewidywanego wzrostu sprzedaży lub pożądanej / oczekiwanej redukcji kosztów. Jesteśmy również otwarci na propozycje klientów w jaki sposób chcieliby zmierzyć/zważyć rezultaty i efekty wykonanych prac.


Jesteśmy dumni z tego, jak uważnie przyglądamy się każdemu klientowi, traktując jego biznes  wyjątkowo.. Wierzymy, że chociaż firmy mogą wyglądać podobnie do siebie to mierzą się z unikalnymi wyzwaniami a ich charakterystyka jest często inna. Zrozumienie tego, co wyróżnia każdą firmę, pomaga nam zidentyfikować specyficzne potrzeby każdej firmy i jak najlepiej je zaspokoić.

Nasi konsultanci są ekspertami w swojej dziedzinie i mają co najmniej piętnastoletnie doświadczenie. To połączenie teorii i praktyki jest niezbędne dla naszego analitycznego, opartego na danych i skoncentrowanego na holizmie podejścia. Łącznie nasi konsultanci mają za sobą ponad 100 lat praktycznego doświadczenia w rozwiązywaniu problemów.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
pl_PL